Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

Nasi Klienci

 

Powiatowy Urząd Pracy
w Międzyrzeczu

 

Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie międzyrzeckim. Badanie pracodawców powiatu międzyrzeckiego (zbadanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw powiatu międzyrzeckiego, w perspektywie zapotrzebowania na kapitał ludzki oraz usługi rynku pracy oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu).

Badanie realizowane w okresie 02.12.2015 r. – 23.12.2015 r.

       
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Krośnie

 

Analiza rynku pracy w powiecie krośnieńskim i mieście Krosno (przyczyny niepodejmowania pracy ze skierowaniem z PUP Krosno przez osoby bezrobotne). Badanie pracodawców Miasta Krosno i powiatu krośnieńskiego, osób bezrobotnych oraz doradców klienta.

Badanie realizowane w okresie 30.07.2015 r. – 15.10.2015 r.

             
       
           

Ewaluacja projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna - wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż.

Ewaluacja realizowana w okresie 18.06.2015 r. – 20.08.2015 r.

Link do raportu

       
       
   

Badanie ewaluacyjne projektu systemowego „Edukacja skuteczna, przyjazna, nowoczesna-rozwój kompetencji kadry zarządzającej i pedagogicznej szkół i placówek oświatowych w województwie podkarpackim”.

Ewaluacja realizowana w okresie 03.06.2015 r. – 30.06.2015 r.

       
       
   

Usługi doradztwa merytorycznego podczas procesu przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. Ocena wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WP 2007-2013 na rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie podkarpackim.

Usługa realizowana w okresie 17.04.2015 r. – 27.10.2015 r.

       
       
   

Raport z wizyty studyjnej w Berlinie w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych”.

Realizacja raportu w okresie 01.04.2015 r. – 07.07.2015 r.
 

       
       
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Krośnie

 

Zapotrzebowanie pracodawców powiatu krośnieńskiego na środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Badanie realizowane w okresie 01.12.2014 r. – 29.12.2014 r.

       
       
 

 

Ewaluacja programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2013/2014.

Ewaluacja realizowana w okresie 03.09.2014 r. – 07.11.2014 r.

       
       
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnobrzegu

 

Analiza lokalnego rynku pracy - Miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego. Badanie pracodawców oraz osób bezrobotnych Miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego.

Badanie realizowane w okresie 14.05.2014 r. – 28.11.2014 r.

       
       
 

Gmina Miasto Rzeszów
Zarząd Zieleni Miejskiej
w Rzeszowie

 

Opracowanie koncepcji z elementami dokumentacji technicznej strefy rekreacji wraz z częścią o charakterze ogrodu zoologicznego w Rzeszowie w ramach projektu Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013.

Badanie realizowane w okresie 15.04.2014 r. – 15.10.2014 r.

       
       
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Przeworsku

 

Badanie rynku pracy w zakresie sytuacji przedsiębiorstw powiatu przeworskiego – oczekiwania, bariery i utrudnienia przy prowadzeniu działalności gospodarczej, główne trendy rozwojowe oraz zapotrzebowanie na szkolenia i kursy.

Badanie realizowane w okresie 10.03.2014 r. – 15.04.2014 r.

       
       
   

Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego projektu innowacyjnego Branżowy GPS dla absolwentów szkół wyższych – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewaluacja realizowana w okresie 16.07.2013 r. – 15.05.2014 r.

       
       
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Krośnie

 

Badanie pracodawców Miasta Krosno i powiatu krośnieńskiego (analiza rynku pracy i opinii pracodawców nt. kierunków szkoleń po ukończeniu których osoby bezrobotne miałyby szansę na podjęcie zatrudnienia).

Badanie realizowane w okresie 28.11.2013 r. – 20.12.2013 r.

       
       
 

Urząd Miasta Rzeszów

 

Realizacja badań ilościowych oraz jakościowych na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa do roku 2020.

Badania realizowane w okresie 01.10.2013 r. – 20.11.2013 r.

Link do raportu

       
       
   

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb edukacyjnych uczniów i potrzeb rozwojowych nauczycieli oraz pracodawców branży gastronomiczno-hotelarskiej w ramach projektu PWP Rejs życia, podróż marzeń do tajników hotelarstwa i gastronomii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie realizowane w okresie 12.03.2013 r. – 30.06.2013 r.

       
       
   

Ewaluacja zewnętrzna produktu finalnego projektu innowacyjnego Tworzenie architektury własnego środowiska pracy – innowacyjny model aktywizacji społeczno-zawodowej osób do 25 roku życia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewaluacja realizowana w okresie 26.04.2013 r. – 31.10.2013 r.

       
       
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Lublinie

 

Badanie w ramach projektu innowacyjnego „Indywidualny koszyk świadczeń osób 50+ - model trójsektorowej współpracy w zakresie rynku pracy”. Przeprowadzenie analiz i badań dotyczących sytuacji na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia w wieku 50+, pracodawców i instytucji rynku pracy z województwa lubelskiego.

Badanie realizowane w okresie 24.07.2012 r. – 30.10.2012 r.

       
       
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Lublinie

 

Badanie w ramach projektu innowacyjnego „Staż z mentorem Twoim wyborem”. Przeprowadzenie analiz i badań dotyczących sytuacji na rynku pracy osób z wyższym wykształceniem z województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia, które nie podjęły zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej, pracodawców oraz instytucji rynku pracy.

Badanie realizowane w okresie 12.09.2012 r. – 30.10.2012 r.

       
       
   

Diagnoza sektora podmiotów ekonomii społecznej w województwie lubelskim w ramach projektu Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie – Drogowskaz rozwoju społecznego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie realizowane w okresie 16.07.2012 r. – 13.09.2012 r.

       
       
   

Badanie jakościowe dyrektorów i nauczycieli podkarpackich gimnazjów w ramach projektu Innowacyjny model utrzymania aktywności zawodowej podkarpackich nauczycieli gimnazjów w wieku 50+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie realizowane w okresie kwiecień 2012 r. – czerwiec 2012 r.

       
       
 

Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnobrzegu

 

Badanie lokalnego rynku pracy – miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie pracodawców oraz osób bezrobotnych powiatu tarnobrzeskiego.

Badanie realizowane w okresie 30.01.2012 r. – 10.12.2012 r.

       
       
   

Realizacja badań ilościowych oraz jakościowych pn. „Sześciolatki w szkole. Działania podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia wieku szkolnego. Przykłady dobrych praktyk” w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie realizowane w okresie 12.01.2012 r. – 10.02.2012 r.

       
       
   

Realizacja badań ilościowych oraz jakościowych pn. „Sposoby wprowadzenia przez samorządy nowych rozwiązań prawnych dotyczących opłat za przedszkola (analiza uchwał samorządów)” w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie realizowane w okresie 25.10.2011 r. – 06.12.2011 r.

       
       
   

Realizacja badania ilościowego pn. „Diagnoza systemu pomocy i wsparcia osób starszych,
a potrzeby seniorów z województwa podkarpackiego” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji.

Badanie realizowane w okresie 31.10.2011 r. – 12.12.2011 r.

       
       
 

 

Przeprowadzenie ewaluacji, w zakresie wpływu opracowanego modelu stypendialnego na rozwój kapitału ludzkiego w regionalnej gospodarce pn. "Rozwój kapitału ludzkiego na rzecz podniesienia innowacyjności gospodarki - stypendia dla doktorantów" w ramach projektu systemowego „Wzmocnienie instytucjonalnego systemu wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji w latach 2007–2013 w województwie podkarpackim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Samorządu
Województwa Podkarpackiego.

Ewaluacja realizowana w okresie 15.11.2011 r. – 09.12.2011 r.

       
       
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

 

Realizacja badania ilościowego pn. „Tożsamość regionalna mieszkańców województwa zachodniopomorskiego” w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie realizowane w okresie 28.07.2011 r. – 30.09.2011 r.

       
       
   

Ewaluacja projektu „Nasza przyszłość 3” realizowanego przez Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewaluacja realizowana w okresie 13.07.2011 r. – 10.10.2011 r.

       
       
   

Realizacja badań ilościowych oraz jakościowych dotyczących systemu oceniania wewnątrzszkolnego w praktyce szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Badanie realizowane w okresie 05.01.2011 r. – 05.03.2011 r.

       
       
   

Realizacja badań ilościowych oraz jakościowych pn. „Alternatywa dla rolnika – analiza możliwości odejścia z pracy dla osób związanych z rolnictwem w województwie podkarpackim” – projekt własny.

Badanie realizowane w okresie 01.07.2009 r. – 31.01.2011 r.