Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.   zamknij

BADANIA EWALUACYJNE

Firma BD Center świadczy usługi Monitoringu i Ewaluacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Głównym celem podejmowanych działań jest dostarczenie Państwu obiektywnych informacji ilustrujących postęp i efekty prac projektowych.

Ewaluacja

Ewaluacja to ocena (osąd) wartości interwencji publicznej dokonana przy uwzględnieniu odpowiednich kryteriów (skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) i zgodności projektu w kontekście założonych celów. Ewaluacja jest narzędziem systematycznego oceniania jakości wdrażanego projektu, umożliwia dokonywanie refleksji nad osiąganymi postępami pracy, dzięki czemu możliwe jest systematyczne zwiększanie skuteczności i efektywności podejmowanych działań projektowych. Wyniki ewaluacji przeprowadzanych przez Firmę BD Center służą przede wszystkim poprawie realizacji projektu i skutecznemu zarządzaniu nim. Dzięki prowadzonym w czasie ewaluacji projektu obserwacjom, możliwe jest podejmowanie działań naprawczych w projekcie.

Firma BD Center stosuje cztery rodzaje badań ewaluacyjnych, w zależności od czasu ich przeprowadzania:

 • ewaluacja ex-ante (początkowa) – przeprowadzona przed wdrażaniem projektu. Podstawowym jej celem jest zwiększenie trafności i skuteczności przygotowywanego do realizacji projektu
 • ewaluacja mid-term – podejmowana mniej więcej w połowie realizowanego projektu. Poddaje analizie dokonane do tego momentu rezultaty oraz dokonuje pierwszej oceny jakości projektu
 • ewaluacja on-going (ewaluacja bieżąca) – realizowana przez cały okres realizacji projektu. Służy przede wszystkim bieżącemu usprawnianiu zarządzania projektem, opisuje stan realizacji założonych celów oraz rezultatów
 • ewaluacja ex-post (końcowa, zamykająca) – przeprowadzona po zakończeniu projektu. Jej celem jest podsumowanie, a także ocena użyteczności rzeczywistych efektów oraz określenie ich trwałości

Ewaluacja prowadzona jest przy pomocy narzędzi znanych z metodologii badań społecznych. Ich dobór zależy od zakresu badania, typu analizowanego projektu i rodzaju beneficjentów ostatecznych, do których skierowany jest projekt.

Najpopularniejszymi metodami stosowanymi przez Firmę BD Center do badań ewaluacyjnych są:

 • analiza dokumentów projektu (Desk Research), czyli całej dokumentacji związanej z realizacją projektu (np. okresowe sprawozdania monitoringowe lub dokumenty zawierające dane administracyjne), która pomaga poznać kontekst ocenianego projektu lub jego elementu
 • wywiady indywidualne lub grupowe (IDI lub FGI) – służą pozyskiwaniu informacji dotyczących różnych aspektów ocenianego projektu oraz poznaniu opinii osób zaangażowanych w realizację projektu, jak i jego uczestników
 • kwestionariusze (audytoryjne, PAPI, CAPI lub CATI) – metoda polegająca na zadawaniu standardowych, jasno sformułowanych i jednoznacznie brzmiących pytań ułożonych w postaci kwestionariusza (ankiety) wybranej grupie osób zaangażowanych w realizację projektu, jak i beneficjantom ostatecznym
 • obserwacja – polega na planowym, selektywnym rejestrowaniu różnych aspektów projektu oraz osób w nim uczestniczących lub zaangażowanych w jego realizację. Obserwacja pozwala ocenić projekt bardziej kompleksowo, wychodząc poza opinie wykonawców i uczestników projektu

Monitoring

Monitoring polega na zbieraniu i rejestrowaniu informacji w celu sprawnego zarządzania projektem, a także udokumentowania przed instytucją wdrażającą prawidłowego realizowania działań i wydatkowania środków. Jest również narzędziem pomocnym w odpowiedzi na pytanie, czy projekt zakończył się sukcesem. Informacje wynikające z monitorowania można podzielić na dane związane z finansowaniem (postęp realizacji planu finansowego) oraz dane obrazujące zakres i wyniki działalności (postęp rzeczowy).

Badania monitorujące prowadzone przez Firmę BD Center cechują się obiektywnością i rzetelnością, dzięki zastosowaniu obiektywnych wskaźników pomiaru takich jak:

 • nakłady (inputs) – środki wykorzystane w trakcie realizacji projektu dla osiągnięcia planowanych celów i rezultatów. Zaliczać się mogą do nich: zasoby ludzkie, środki finansowe, surowce, materiały, itp.
 • produkty (outputs) – jednostkowe dobra i usługi, które powstają lub powstanąw wyniku realizacji projektu
 • wyniki (results) – bezpośrednie i natychmiastowe efekty odczuwane przez beneficjentów na skutek powstania produktu projektu lub programu. Wskaźniki wyników mogą odzwierciedlać zmiany w zachowaniu, możliwościach działania lub wydajności działania beneficjentów
 • wpływy (impacts) – konsekwencje projektu lub programu wykraczające poza bezpośrednie i natychmiastowe efekty dla beneficjentów

Informacje wynikające z przeprowadzanego przez BD Center monitoringu pozwolą Państwu:

 • kontrolować przebieg działań względem założonego planu
 • przewidywać pojawiające się problemy
 • rejestrować zmiany zachodzące w środowisku beneficjentów i partnerów projektu
 • usprawniać zarządzanie projektem
 • opracowywać plany działania
 • optymalizować wykorzystywanie zasobów